בחרו טווח מספרים לתרגול
המספר הקטן ביותר


המספר הגדול ביותר


בחרו מספר תרגילים
סוגי תרגילים
x2+ax=0
x2+bx+c=0
x2+bx+c=d
x2+bx+c=dx+e
ax2+bx+c=fx2+ex+d
האם להציג תשובות סופיות
סמנו להצגת תשובות סופיות
כותרות מותאמות אישית
הקלידו כותרת ראשית


הקלידו כותרת משנית


הקלידו הוראות


______________:כיתה ______________:מורה ______________:שם
כותרת ראשית
כותרת משנית
פתרונות