מספר תרגילים
בחרו מספר תרגילים בדף

מספר איברים בתרגיל
מספר איברים מינימלי

מספר איברים מקסימלי
בחירת טווח מספרים
את המספר הגדול

את המספר הקטן

האם להציג תשובות סופיות
סמנו להצגת תשובות סופיות

כותרות מותאמות אישית
הקלידו כותרת ראשית


הקלידו כותרת משנית


הקלידו הוראות


______________:כיתה ______________:מורה ______________:שם
כותרת ראשית
כותרת משנית